Protokoll‎ > ‎

Protokoll 2009

Protokoll årsmöte 2009, Stångens egnahems- och vägförening1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Björn Apelman önskar alla medlemmar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Upprop

Deltagarlista cirkulerar runt på mötet, 22 fastigheter representerades.

3. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet

Mötet befanns vara utlyst i laga ordning.

4. Val av ordförande för mötet

Mötet valde Björn Apelman till mötets ordförande.

5. Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Jenny Längström Elamsson till mötets sekreterare

6. Val av två protokolljusterare

Mötet valde Morgan Bjärkefjord och Paul Johansson till protokolljusterare.

7. Val av två rösträknare

Mötet valde Morgan Bjärkefjord och Paul Johansson till rösträknare.

8. Verksamhetsberättelse och därav föranledda frågor

Uppläsning samt genomgång av verksamhetsberättelsen av Björn Apelman.

Lennart Svedin kritiserar styrelsen för dess sätt att söka driva in obetalda

medlemsavgifter.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av Tomas Sjöberg.

10. Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Mötet beslutade att inte förändra arvoderingen

12. Behandling av inkomna motioner

Motion har inkommit från familjerna Johansson, Lidén och Ericsson. Familjerna

äskar medel för att höja säkerheten på lekplatsen Stångev/Regattav med bl a

staket och sand under gungorna, Med rösträkning kommer mötesdeltagarna fram till en extra uttaxering på 200 kr under förutsättning att länsstyrelse inte motsätter

sig anläggandet av lekplatsen. Fråga uppkommer även om försäkring, giltig

försäkring finns.

13. Övriga frågor

Björn Apelman informerar att Göran Karlsson Uddevalla Stad har haft in-

formationsmöte om förrättningen. Göran Karlsson bjuder in styrelsen samt tre

medlemmar till möte den 27/8 kl 18.00, representanter för medlemmarna är

Hermansson, Axelsson, Eriksson och Gralén.

Göran Larsson lyfter frågan om tomter som har servitut.

Söndagen den 27/9 har Bryggföreningen möte, intresserade är välkomna

att medverka omkring kl 11.00-11.30.

Städdag fastställs till lördagen den 19 juni 2010 kl 10.00.


14. Fastställande av budget och uttaxering

Mötesdeltagarna får budgetgenomgång av Mikael Öjdal, nästa års uttaxering blir

för permanentboende 2.070, med städavdrag 1.870 samt för sommarboende 1.380

med städavdrag 1.180. Extra uttaxering kommer att göras till lekplatsen om

denna ej ligger beläget på ett fornminne.

15 A. Val av ordförande (1 år)

Mötet valde Björn Apelman enligt valberedningens förslag.

B. Val av styrelseledamöter (2 år)

Jenny Längström Elamsson och Cay Fischer enligt valberedningens förslag.

Mikael Öjdal och Jody Miller valdes till styrelseledamöter för 2 år vi förra

årsmötet.

C. Val av två suppleanter (1 år)

Mötet valde Paula Lorentzon-Sjöberg och Magnus Ödman enligt

valberedningens förslag.

D. Val av två revisorer ( 1 år)

Mötet valde Rolf Sääf och Tomas Sjöberg enligt valberedningens förslag.

E. Val av revisorsuppleant ( 1 år)

Mötet valde Torsten Rosenberg enligt valberedningens förslag.

F. Val av valberedning bestående av tre personer, varav en

sammankallande ( 1år)

Mötet valde Lars-Gunnar Larsson, Ebbe Johansson och Lena Fischer,

sammankallande är Lars-Gunnar Larsson.

16. Avslutning

Björn Apelman tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat.
Stången 23 augusti 2009Björn Apelman Jenny Längström Elamsson
Paul Johansson Morgan Bjärkefjord

Comments